Kurumsal

Kategori

BİODİZEL

Biodizel

Atık bitkisel yağlardan biodizel üretimi gerçekleştirilmektedir. Biodizelli motorin uygulamasının dünyadaki örneklerine paralel olarak ana amacı ve Türkiye ekonomisine katkısı vardır:

Atık bitkisel yağların toplanıp yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülmesiyle insan ve çevre sağlığına büyük yarar sağlaması.

Türkiye’nin yabancı kaynaklı petrole olan bağımlılığını azaltmak.

Yapısında %11 oranında oksijen ihtiva eden biodizel karıştırılması ile motorda yanması sırasında çıkan zehirleyici gazları ve özellikle karbon monoksit emisyonunu azaltmak. Ayrıca yağlama özelliğinin çok yüksek olması nedeniyle motorun bakım süresini uzatmaktadır. Setan sayısı seviyesi 55-59 olan biodizel ile karıştırılan motorinler, motorda daha verimli yanmayı sağlamaktadır. Kükürt seviyesinin çok düşük olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına da olumlu etkisi vardır.

İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Projenin İki Büyük Katkısı Bulunmaktadır.

Atık Bitkisel Yağların Geri Kazanılması

Atık bitkisel yağların çevreye vermiş olduğu zararların bertaraf edilerek içme sularının kirlenmesini engellendiği gibi, denizlerdeki canlıların tehdit edilmesi durumu da ortadan kaldırılacaktır. Şöyle ki; atık su kirliliğinin %25 oranındaki kaynağını kullanılmış bitkisel atık yağlar oluşturmaktadır. Restoran atık sularındaki yağ-gres değeri 100-300 mg/lt arasında değişmektedir. Bitkisel atık yağların geri kazanılması durumunda atık suyundaki yağ-gres değeri 24-144 mg/lt olacaktır. Arıtma yöntemiyle sonu gelmeyen atık suların içerisindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman, suyun kirlenmesine ve sudaki oksijenin azalmasına bağlı olarak  başta balıklar olmak üzere tüm canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır.  Bu proje kapsamında, atık yağların geri kazanımı ile bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır. 1 lt atık yağ 100.000 lt suyu oksijensiz bırakmaktadır. Bu itibarla; projenin gerçekleşmesi ile 2,500.000 m³  suyun kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Bu proje sayesinde belediyelerin arıtma sistemlerine şarj olan bu atıkların sistemlere verdiği zarar da azaltılmış olacak, kanalizasyon hatlarının daha uzun ömürlü olması sağlanacaktır.

Biyodizelin  Atmosfere Olumlu Etkisi 

50.000 ton biodizel üretimi kapasitesi sayesinde fosil yakıtların kullanımı sonucunda hava kirliliğine olumsuz etkisi olan CO2 ve CO salınımının azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Atmosferdeki karbondioksitin ana kaynağı fosil yakıtlardır. Biodizelin ham maddesi ise bitkidir. Bitkiler, fotosentez yolu ile atmosferden karbondioksit alırlar. Bitkilerden elde edilen biodizelin yanması sonucunda yine karbondioksit oluşur. Biodizelin en önemli avantaji atmosferdeki karbondioksiti nötralize etmesidir. Böylece atmosferde karbondioksit geri dönüşümü gerçekleşmektedir.

Teknik Boyutları 

Yıllık 50.000 ton bitkisel ham yağ ve atık bitkisel yağ ham madde olarak kullanılmaktadır.

 • 50.000 ton TS EN 14214 standarda uygun biodizel üretilmektedir.
 • 5.000 ton yüksek kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılabilecek %99.8 saflıkta gliserin üretilmektedir.
 • Üretim tesisi Kocaeli Kartepe ilçesindedir.

Biyodizel Üretiminde Ham Madde Temini ve Üretim Prosesi

Ham Madde Temini: 

Biodizel üretiminde kullanılabilecek yağ kaynakları:

 • Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları
 • Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar,

Proses

Biodizel üretim prosesi aşağıdaki safhaları kapsamaktadır:

Ham yağın nötralize edilmesi sonrasında bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu (alkoliz) ile biyodizel elde edilmektedir. Transesterifikasyon reaksiyonunda yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. Biyodizel üretiminde esterleşme teknolojisi kullanılmaktadır. Bununla birlikte yüksek saflıkta gliserin üretimi de gerçekleşmiştir. Kimya endüstrisi 1853 yılından beri ester üretimini bilmektedir; önemli olan motor biyoyakıtı standart kalitesine uygun ürün eldesini gerçekleştirmektir. 

Biyodizel üretimi tesis bölümleri;

 • Ham Yağ Nötralizasyonu
 • Bazik ve/veya Asidik Esterifikasyon Yöntemi
 • Biyodizel Saflaştırma 
 • Gliserin Saflaştırma 

 

Aspir üretiminde kuru şartlarda toprak tahlillerinin yapılamadığı durumlarda dekara:15 kg 20.20.0 Kompoze gübre ve 5kg Üre gübresi birlikte verilir.Sulu şartlarda bu gübreler tarlaların durumuna bir önceki yıl ekilen ürüne göre % 50 ile % 100 oranında arttırılır. Gübre ekimle birlikte verilir. Aspir bitkisi 3.5-4 ay gibi kısa bir sürede yetiştiği için kuru şartlarda gübrenin tamamı ekim anında veya ekimden hemen önce verilir.Sulu şartlarda azotlu gübreyi ekimle birlikte ve sapa kalkma döneminde vermek uygun olur.Gübreleme: Aspir üretimi de diğer bitkiler gibi özenle yapmalı, besin maddeleri ve su zamanında ihtiyaca göre verilmelidir. Toprak tahliline göre dekara saf 5-8 kg azot, 5-6 kg fosfor, ihtiyaç varsa potasyum ekim öncesi veya ekimle toprağa karıştırılır. Diğer gübreler direk ekimle, üre ise tohuma temas etmeden verilmelidir.


Yabancı Ot Kontrolü: Aspir tarla çıkışından sonra ilk 3-4 haftada oldukça zayıf gelişir. Bu devrede yabancı otla rekabet edemez ve gelişme geriliği yaşar. Bu nedenle, ilk dönemlerinde direk ekim yapılsa dahi yabancı otlardan korumak için mekanik yollar veya herbisitler-ot ilacı ile mücadele edilmesi gerekir. Bunun için kullanılabilecek herbisitler, Trifluralin, Metolachlor, EPTC, Barban, Profluralin ve Paraquat birkaçıdır.Yabancı ot aspir’in sapa kalkma döneminde ise ilacla birliktre üre gübresi verilmesi bitkinin gelişimini hızlandıracaktır.

Böcek kontrolü: Gelişmenin her döneminde zararlı böceklerle insektisit-böcek ilacı kullanılarak mücadele edilmelidir.Bunun için kullanılabilecek, Emamectin benzoatelı ve dentisli ilaçlar birkaçıdır.

Münavebe: Aspir hiçbir zaman üst üste ekilmez, toprak hastalıklarının artmaması için ayçiçeği, hardal, kolza (kanola) gibi bitkilerle münavebeye alınmaz. Nadas oranının düşürülmesi için 3 lü münavebe; buğday-aspir-nadas veya buğday-aspir-macarfiği olabilir.4 lü münavebeye göre ise şöyle uygulama yapılabilir.

ÜRÜNÜ 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl +.Yıl
ASPİR Buğday Fiğ Aspir Fiğ
BUĞDAY Buğday Fiğ Aspier Nadas
FİG Buğday Aspir Nadas Buğday
NADAS Buğday Nadas Aspir Fiğ

Öte yandan aspir ekiminin ertesi sene toprak suyunu tükettiği fikri doğru değildir. Her bitki su tüketimini kendi üretim senesinde yapar. Aspir hasatı sonrası sürüm zorluğunun sebebi kurak geçen yaz mevsimidir. Aspir ekilmediği senelerde kuraklık var ise sürüm yine zordur.

Hasat Teknikleri: Yaprakların büyük bir bölümünün tamamen kuruduğu (kahverengi) çiçek ve çanak yapraklarının kahverengiye döndüğü tablaların elle kolaylıkla harman edilebildiği ve tanelerin tamamen beyazlaştığı dönem hasat zamanının geldiğine işarettir; bu dönem genellikle çiçeklenmeden yaklaşık 4-5 hafta sonraya denk gelir. Hububat hasadında kullanılan biçerdöverler aspir hasadında da kullanılır ancak biçerdöverin dolap hızının hareket hızından %25 daha fazla olması önerilir. Bitki artıkları ok ince olduğundan filtre ve diğer aksamı sık sık temizlemek yerinde olur. Hasat erken olursa nem yüksek, geç olursa tohum dökme olur. Depolamada tane nemi % 8 olmalı. Çiçek (polen) hasadı kuruduktan sonra, daneden önce elle toplanarak yapılır. Hasat edilen ürünün problemsiz uzun bir süre ve güvenli bir şekilde depolanabilmesi için tane neminin %8 veya daha düşük olması gereklidir.

Tohum Çeşitleri

Tohumluk ve Çeşitler: Yerli tohumluk olarak Ülkemizde sertifikalandırılmış Yenice, Dinçer, Remzibey, Balcı ve Linas çeşitleri ile üretim izinli kışlık Ayaz vardır.

ÇEŞİTLERİ   YENİCE DİNÇER BALCI  REMZİBEY-05 AYAZ LİNAS
DİKENLİLİK   Dikensiz Dikensiz Dikenli Dikenli Az Dikenli Dikenli
ÇİÇEK RENGİ Kırmızı Turuncu  Sarı Sarı Kırmızı Sarı - Turuncu
BİTKİ BOYU (cm) 100-120 90-110 55-70 60-80 100-120 85-90
TANE RENGİ Beyaz Beyaz Krem Beyaz Beyaz Krem

Her altı çeşidin tane rengi beyaz olup tohumların 1000 tane ağırlığı fazla farklılık göstermez ancak dikenli çeşidin yağ oranı diğerlerinden fazladır.Tohum temin etmek için üreticilerimizin firmamıza müracaatı yeterlidir. 

Küspe

Küspesi hayvancılık için önemli bir yem kaynağıdır. Tohumunun yağı alındıktan sonra kalan küspesinde %22-24 ham protein içermektedir. Küspesi % 6-7 civarında yağ içermesi nedeniyle karıştırıldığı yemin enerji değerini artırmaktadır. Ayrıca süt hayvanlarında süt verimini artırdığı belirlenmiştir. 

Sözleşmeli Üretim

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 26 Nisan, 2008 tarih, 26858 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde;
Sözleşmeli olarak Aspir üretimi Firmamızca tüm yurt çapında üreticilerle sözleşme imzalanarak ürün alım garantisi ile aspir tarımı yapılmaktadır
sözleşmeli üretim desteklemesinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

1.Sözleşme yapılacak tarım arazilerinin CKS kaydı olmak zorundadır.
2.Yapılacak olan sözleşmede alım satım kriterleri, Fiyatlandırma, Kalitenin ölçütü avans ve girdi yardımı, Teknik eleman/ Danışman kullandırma zor unluluğu vardır.
3.Tarım Sigortası ve Ürünün teslim şartları net olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Sözleşmeli üretim çerçevesinde üretim ve hasat dönemleri arasında çiftçilerimize teknik ekibimizce destek sağlanmaktadır.

Ürün bedelinin tamamı firmamızca peşin olarak ödenmektedir.Sözleşmeli aspir ekimi yapmak isteyen üreticiler [email protected] adresinden veya 0 216 3943389 nolu tlf.dan firmamıza ulaşabilirler.

2005 yılından itibaren aspir Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca destekleme kapsamına alınmış ve kg.desteği her geçen yıl artarak devam etmektedir 2006 senesi ürün desteği kg.başına 22 YKRŞ. olarak ödenmiştir.

Devlet Desteği Aspir için 2013-2014 sezonu için havzalara göre destekleme miktarları;

 • Gübre desteği 7tl/dekar
 • Mazot desteği 7tl/dekar
 • Sözleşme desteği 10tl/dekar
 • Sertfikalı tohum desteği 4tl/dekar
 • Ürün desteği 0.45tl/kg

Olarak devam etmektedir.